Scroll Top
Polityka prywatności
SLX Sp. z o.o.
 POLITYKA PRYWATNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej slx.pl oraz slx.com.pl jest SLX Sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach przy ul. Zakładowa 6, 62-052 Komorniki dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

 1. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres administrator.rodo@slx.pl .
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
 4. przetwarzane zgodnie z prawem;
 5. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa wskutek Państwa dobrowolnej zgody.

CELE i PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. udzielnie odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej slx.pl /slx.com.pl. Przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;
 2. podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej do Państwa potrzeb oferty usług Administratora – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;
 • przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert i warunków handlowych – przetwarzanie w o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług.

OKRES PRZETWARZANIA

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 36miesięcy od momentu ostatniego kontaktu.
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom usług marketingowych oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz SLX Sp. z o.o.

PRAWA OSÓB

W każdej chwili mają Państwo możliwość do:

 1. wycofania zgody wobec przetwarzania;
 2. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 1. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: administrator.rodo@slx.pl

W sytuacji chęci wycofania zgody sugerujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych  uodo.gov.pl.

PLIKI “COOKIES”

Strona internetowa SLX korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje szczegółowe:

 1. Brak zmiany po Państwa stronie jako Usługobiorcy, ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników, optymalizacji z niej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk.
 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są cookies:
 5. „stałe” – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;
 6. „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 7. Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

KLAUZULA INFORMACYJNA KONTRAHENCI, PARTNERZY, KLIENCI

Administratorem danych osobowych jest SLX Sp. z o.o., adres: 62-052 Komorniki ul. Zakładowa 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000227466, NIP 7772817437.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Joanna Rajewicz-Furmaniak (e-mail  administrator.rodo@slx.pl .

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Nawiązanie kontaktów handlowych  – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dążeniu do sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f)

Zawarcie i wykonanie umowy kupna,  sprzedaży – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy i do realizacji jej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników.

Marketing usług własnych oraz usług/ towarów obcych partnerów – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorstwa oraz promowaniu partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rejestracja korespondencji i udzielenie odpowiedzi – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na wywiązaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowym realizowaniu płatności dla dostawców, dbaniu o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f)

Monitoring sieci – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego funkcjonowania sieci teleinformatycznej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające towary, przedsiębiorstwa obsługujące wybrane rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, pocztowych i kurierskich. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane związane z realizacją umowy przechowywane są 6 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiono fakturę- dane księgowe

Dane korespondencyjnie przechowywane są 10 lat liczone od nadania, odebrania wiadomości;

Dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu cofnięcia zgody;

Jeżeli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody – zgoda taka może zostać cofnięta w każdym czasie;

Dane związane z funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej – 365 dni liczone od dnia zebrania.

 PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do:

 1. żądania dostępu do danych,
 2. żądania poprawiania danych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 4. usunięcia danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.