Scroll Top
SLX w PSNI
już 5 lat
0F9A5985-2 (1)
Czy wiesz, że SLX to jedyna Polska firma, która może pochwalić się członkostwem w PSNI? 
PSNI to niezwykle ekskluzywne stowarzyszenie, którego idea zrodziła się 35 lat temu w USA, a od 2018 roku działalność została rozszerzona o rynek europejski – wtedy to my jako SLX dołączyliśmy do organizacji.

PSNI to międzynarodowe partnerstwo firm zajmujących się integracją systemów audio-wizualnych, które współpracują ze sobą, dzieląc się wiedzą i zasobami aby dostarczać najlepsze rozwiązania klientom na całym świecie. Stowarzyszenie dąży do tego, żeby każdy z jego członków oferował wykonanie usług na dokładnie takim samym poziomie na całym świecie tworząc wewnętrzne standardy i dzieląc się branżową wiedzą.

Proces rekrutacji do PSNI jest wieloetapowy i wymagający. Osoba odpowiedzialna za werbowanie nowych członków przeprowadza dokładne badania na podstawie rekomendacji dostarczanych przez dostawców. Stowarzyszenie polega na poleceniach, które pochodzą nawet z kilkudziesięciu źródeł w danym kraju.

Jednym z kluczowych aspektów członkostwa w PSNI jest roczna weryfikacja standardów i certyfikacja, co gwarantuje najwyższą jakość usług. Tylko wybrane firmy mają możliwość dołączenia do tego prestiżowego stowarzyszenia. W Polsce SLX jest jedyną firmą, natomiast w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jedną z kilku, która jest zrzeszona w PSNI. 

Co to właściwie oznacza dla naszych klientów? Przede wszystkim, jako członkowie PSNI, bierzemy czynny udział we współtworzeniu standardów w naszej branży. To niezwykła okazja, aby wpływać na przyszłość audio-video i być częścią rewolucji technologicznej. Wraz z naszymi partnerami, certyfikowanymi integratorami AV, dostawcami sprzętu oraz projektantami i programistami systemów komunikacyjnych, tworzymy globalną sieć składającą się z ponad 200 biur w 42 krajach na 6 kontynentach.

Jedną z niesamowitych zalet przynależności do PSNI jest możliwość międzynarodowej współpracy między członkami. Jeżeli nasza firma ma klienta poza granicami Polski, możemy świadczyć dla niego usługi nawet na terenie innych krajów za pośrednictwem rekomendowanych przez PSNI partnerów.

Członkostwo w PSNI to ogromna wartość dla SLX. To szansa na ciągłe podnoszenie jakości usług, opierając się na najwyższych światowych standardach. Wierzymy, że nasze partnerstwo z PSNI Global Alliance umożliwi nam jeszcze większą innowacyjność i przewagę konkurencyjną, co przekłada się na Waszą satysfakcję.

Dziękujemy, że jesteście z nami w tej ekscytującej podróży!

 

***

Did you know that SLX is the only Polish company that can boast membership in PSNI?

PSNI is an incredibly exclusive association whose idea originated 35 years ago in the USA, and since 2018, its activities have been expanded to the European market – that’s when SLX joined the organisation.

PSNI is an international partnership of companies specialising in audio-visual system integration, team work, knowledge and resourcing sharing for best solutions delivery to clients worldwide through international collaboration. The association’s strive to provide highest level services worldwide by creating internal standards and sharing industry knowledge.

The recruitment for PSNI is multi-stage and demanding process. Recruiter through research provides best candidates obtained through recommendation from individual specialised companies. The association relies on referrals that come from dozens of sources in each country.

One of the key aspects of PSNI membership is the annual standards verification and certification, ensuring the highest quality of services. Only selected companies have the opportunity to join this prestigious association. In Poland, SLX is the only company, and in the Central-Eastern European region, one of the few, that is affiliated with PSNI.

What does this actually mean for our clients? First and foremost, as PSNI members, we actively participate in shaping standards in our industry. It’s an incredible opportunity to influence the future of audio-video and be part of the technological revolution. Alongside our partners, certified AV integrators, equipment suppliers, designers and programmers of communication systems, we create a global network consisting of over 200 offices in 42 countries on 6 continents.

One of the incredible benefits of PSNI membership is the possibility of international collaboration among members. If our company has a client beyond the borders of Poland, we can provide services in other countries through PSNI-recommended partners.

Membership in PSNI is of immense value to SLX. It’s an opportunity for continuous improvement of service quality, based on the highest global standards. We believe that our partnership with PSNI Global Alliance will enable us to be more innovative and gain a competitive advantage, resulting in your satisfaction.

Thank you for being with us on this exciting journey!